Nếu bạn đã từng nói lời xin lỗi

bản thân...

Nếu bạn đã từng

nói lời xin lỗi bản thân...

Cho rất nhiều

những cái "lẽ ra"

mà mình xứng đáng...

Cho rất nhiều những cái "lẽ ra" mà mình xứng đáng...

Lẽ ra đi làm phải vui,

phải đam mê,

và được nhiều hơn thế...

Hôm nay VietnamWorks mời bạn đi cùng một hành trình dành cho những người

đã qua nhiều đoạn "lẽ ra",

cho những 3 năm, 5 năm

vẫn vẹn nguyên lòng dũng cảm.

Để bắt đầu, dù một lần nữa.

Để bắt đầu, một cách đầy bứt phá.

Hôm nay VietnamWorks mời bạn đi cùng

một hành trình dành cho những người đã qua nhiều đoạn "lẽ ra",

cho những 3 năm, 5 năm vẫn vẹn nguyên lòng dũng cảm.

Để bắt đầu, dù một lần nữa.

Để bắt đầu, một cách đầy bứt phá.

Dẫn đầu cơ hội bứt phá cho nhân sự

có kinh nghiệm và cấp quản lý

Dẫn đầu cơ hội bứt phá

cho nhân sự có kinh nghiệm

và cấp quản lý